Statut

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Klub Wysokogórski” i zwane jest w dalszym ciągu „Klubem”.

§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar miasta Katowic, a siedzibą władz miasto Katowice.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 4

Klub jest członkiem Polskiego Związku Alpinizmu i działa zgodnie z jego statutem, uchwałami i wytycznymi.

§ 5

Klub może posiadać odznaki organizacyjne i używać pieczęci z nazwą stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

Klub opiera swą działalność na aktywności społecznej ogółu członków.

Rozdział 2

Cele i środki działania

§ 7

Celem Klubu jest prowadzenie i rozwijanie działalności alpinistycznej (alpinistyczno-jaskiniowej).

§ 8

Klub realizuje swoje cele przez:
1. Zrzeszanie osób fizycznych zajmujących się działalnością alpinistyczną.
2. Popieranie, ułatwianie i organizowanie działalności sportowej, szkoleniowej i wyprawowej członków Klubu w kraju i zagranicą.
3. Organizowanie wewnętrznego życia klubowego, zebrań i odczytów.
4. Współdziałanie z instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi sprawami alpinizmu.
5. Czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego wśród członków i trenerów.
6. Współpraca z placówkami naukowymi na polu zagadnień związanych z górami.
7. Propagowanie i popularyzowanie alpinizmu.
8. Inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności zmierzającej do realizowania statutowych celów i zadań Klubu.

Rozdział 3

Członkowie Klubu

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych;
2. honorowych;
3. uczestników.

§ 10

Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba, która ukończyła 18. rok życia i została przyjęta przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo:
1. Czynnego i biernego wyboru do władz Klubu.
2. Uczestnictwa w imprezach alpinistycznych oraz korzystania ze sprzętu i pomocy Klubu.
3. Noszenia odznaki członkowskiej Klubu.

§ 12

1. Uczestnikiem Klubu może być osoba, która ukończyła 16. lat i została przyjęta za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów przez Zarząd Klubu.
2. Uczestnicy posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 13

1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu Klubu osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju alpinizmu.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członków zwyczajnych a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 14

Członkowie Klubu obowiązani są do:
1. Czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Klubu.
2. Przestrzegania statutu Klubu oraz przepisów dotyczących działalności alpinistycznej.
3. Przestrzegania zasad etyki taternickiej oraz dyscypliny organizacyjnej, regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie członków.

§ 15

1. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:
1.1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
1.2. skreślenia przez Zarząd z listy członków w przypadku niezapłacenia składek za okres co najmniej pół roku mimo pisemnego wezwania przez Zarząd;
1.3. wykluczenie na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Klubu jeśli członek w sposób istotny naruszył interesy Klubu lub postanowienia niniejszego statutu lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na dodatkową karę utraty praw publicznych.
2. Od uchwały Zarządu Klubu o wykluczeniu z Klubu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania członków w terminie 30 dni.

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 16

Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Klubu,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.

§ 17

Kadencja władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 18

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalanie kierunków i programu działania Klubu.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu.
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
5. Uchwalanie zmian w statucie.
6. Wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu.
7. Uchwalenie wysokości składki członkowskiej i innych obciążeń finansowych członków Klubu.
8. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania przez władze Klubu lub członków.
9. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie.
10. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Klubu.

§ 20

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie posiadający czynne prawo wyborcze.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym:
2.1. przedstawiciele władz Polskiego Związku Alpinizmu,
2.2. zaproszeni goście,
2.3. uczestnicy.

§ 21

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 22

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie – w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 23

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:
1.1. na wniosek Zarządu Polskiego Związku Alpinizmu,
1.2. z inicjatywy Zarządu Klubu,
1.3. na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Klubu,
1.4. na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane przez Zarząd w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 24

1. Zarząd składa się z 7-15 członków w tym: prezesa, 1-2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
2. W przypadku ustąpienia członków Zarządowi przysługuje prawo kooptacji w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.

§ 25

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie działalnością Klubu i reprezentowanie jego na zewnątrz.
2. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu w ramach zatwierdzonego budżetu.
3. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
4. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków Klubu.
5. Ustalanie planów działania i budżetów rocznych Klubu.
6. Powoływanie komisji specjalistycznych, stanowiących organy doradcze i pomocnicze Zarządu.
7. Powoływanie, nadzorowanie i odwoływanie sekcji grupujących członków o wspólnych zainteresowaniach.
8. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
9. Podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz Klubu.

§ 26

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.
W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 27

1. Władzę dyscyplinarną w Klubie Wysokogórskim sprawuje Sąd Koleżeński.
2. Sąd ma prawo nakładania kar na członków Klubu w przypadku:
1.1. zachowania niezgodnego z etyką taternicką,
1.2. naruszenia zasad współżycia koleżeńskiego obowiązującego alpinistów,
1.3. naruszenia postanowień statutu PZA lub klubu macierzystego albo uchwał lub postanowień PZA lub klubu,
1.4. działania naruszającego interes lub dobre imię polskiego alpinizmu,
1.5. naruszenie zasad bezpieczeństwa w górach lub zasad dobrej praktyki taternickiej,
1.6. naruszenia przepisów o ochronie przyrody w górach,
1.7. popełnienia przestępstwa pospolitego.
3. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określają Zasady Postępowania Dyscyplinarnego w Polskim Związku Alpinizmu.
4. Sąd Koleżeński Klubu Wysokogórskiego wybierany jest przez Walne Zebranie Członków Klubu w składzie 3-5 osób. Pomiędzy Walnymi Zebraniami jest on najwyższą władzą dyscyplinarną Klubu, a za swoją działalność odpowiada jedynie przed Walnym Zebraniem.

§ 28

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
5. Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
6. Szczegółowy zakres działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną Polskiego Związku Alpinizmu.

Rozdział 5

Majątek i fundusze Klubu

§ 29

Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. Na fundusze klubu składają się:
1. Składki członków Klubu.
2. Fundusze wypracowane w ramach działalności gospodarczej.
3. Dotacje i darowizny.
4. Inne wpływy uzyskane ze statutowej działalności Klubu.

Rozdział 6

Postanowienia Końcowe

§ 30

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Zmiana statutu wymaga uprzedniego uzgodnienia z Polskim Związkiem Alpinizmu.

§ 31

Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określi sposób Likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Klubu.

§ 32

Uchwała o przeznaczeniu majątku Klubu wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.