Wyszukaj na stronie
Masz już konto? Zaloguj się!

Regulamin

31 styczeń 2017

Regulamin kursu wspinaczki skalnej po drogach ubezpieczonych

 

 1. Celem kursu jest praktyczne nauczenie podstawowych umiejętności wspinaczki w terenie skalnym i odpowiednich metod asekuracji. Szkolenie oparte jest o program zalecany przez Polski Związek Alpinizmu przygotowujący do samodzielnego wspinania na wędkę i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne (obitych) w terenie naturalnym. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych.
 2. Kurs składa się z jednej części: praktycznej przeplatanej teorią.
 3. Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ukończyła 18 lat i wyraziła chęć odbycia kursu oraz podpisała oświadczenie o świadomości zagrożeń wynikających przy uprawianiu wspinaczki. Osoby niepełnoletnie powyżej szesnastego roku życia mogą uczestniczyć w kursie za pisemną zgodą obojga rodziców lub opiekunów prawnych podpisaną w obecności kierownika kursu. Dodatkowa zgoda rodziców lub opiekunów prawnych wymagana jest w przypadku gdy niepełnoletni uczestnik kursu dojeżdża na zajęcia praktyczne pod opieką instruktora.
 4. Od uczestnika wymagane jest świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania wspinaczki.
 5. Uczestnik zajęć praktycznych lub jego rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany poinformować instruktora o wszelkich występujących problemach zdrowotnych.
 6. Organizator ma obowiązek przedstawić każdemu uczestnikowi kursu program zajęć i harmonogram ich realizacji.
 7. Po zakończeniu szkolenia praktycznego, każdy uczestnik kursu otrzymuje świadectwo ukończenia. Świadectwa te są zróżnicowane w  zależności od poziomu wiedzy i umiejętności uczestników:

a) świadectwo zawiera zapis „Posiada umiejętności wystarczające dla samodzielnego wspinania w terenie skalnym nie mającym charakteru wysokogórskiego, na drogach wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne”;

Istnieje możliwość odbycia dodatkowych zajęć w celu uzupełnienia swojej wiedzy i umiejętności. Dodatkowe zajęcia są płatne. Wysokość opłaty ustala Zarząd Klubu Wysokogórskiego i wynosi ono 100pln za dzień.

 1. Na czas trwania części praktycznej kursu uczestnik musi się ubezpieczyć w towarzystwie ubezpieczeniowym od następstw nieszczęśliwych wypadków z wskazaniem uprawianego sportu – wspinaczka skałkowa.
 2. Część praktyczna musi zostać zakończona do końca pierwszego półrocza  roku, w którym odbywa się szkolenie. Odstępstwo od tej zasady musi zostać ustalone indywidualnie między uczetnikiem, instruktorem i kierownikiem kursu. Sprawy losowe będą rozpatrywane indywidualnie.
 3. Terminy zajęć praktycznych ustalone z instruktorem i grupą obowiązują wszystkich uczestników szkolenia. Wszelkie nieobecności są tylko i wyłącznie kwestią wyboru własnego uczestnika. Szkolenie prowadzone w trybie indywidualnym wiąże się z dodatkowymi opłatami.
 4. Koszty przejazdów, noclegów i wyżywienia pokrywa uczestnik we własnym zakresie.
 5. Praktyczny kurs w terenie realizowany jest w ciągu 4 dni szkoleniowych po 8 godz. lekcyjnych (8 x 45 min = 6 h). Szkolenie prowadzone jest w grupie maksymalnie 4 osobowej.
 6. Każdy uczestnik przydzielony jest do konkretnej grupy i instruktora, który szkoli osobiście. W razie konieczności zmiany instruktora lub grupy, wymagana jest zgoda kierownika kursu.
 7. Niektóre ćwiczenia prowadzone są w ramach wspólnego wyjazdu całego kursu i mają charakter zajęć grupowych prowadzonych wspólnie przez wszystkich instruktorów.
 8. Uczestnik kursu musi posiadać własne obuwie wspinaczkowe, uprząż wspinaczkową oraz odzież dostosowaną do aktualnych warunków pogodowych i przewidzianej aktywności fizycznej. Sprawy pobytowe oraz aprowizacyjne każdy uczestnik kursu organizuje samodzielnie.
 9. Niezbędny sprzęt potrzebny do wspinaczki i ćwiczeń uczestnik kursu otrzymuje od szkolącego instruktora. W razie posiadania własnego sprzętu może być on używany tylko po dopuszczeniu go przez instruktora.
 10. Wydany sprzęt uczestnik kwituje na karcie szkolenia i bierze na siebie materialną odpowiedzialność za jego zgubienie lub zniszczenie w wyniku  użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem. Zwrot sprzętu potwierdza na karcie instruktor.
 11. Za jakość sprzętu stosowanego w trakcie szkolenia odpowiada instruktor. Sprzęt, który uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu w trakcie szkolenia nie obciąża uczestnika.
 12. Uczestniczący w zajęciach praktycznych muszą mieć prawidłowo założony kask wspinaczkowy. Odstępstwa od używania kasku są w gestii prowadzącego zajęcia instruktora.
 13. W razie zaistnienia wypadku należy niezwłocznie przystąpić do udzielania pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego a następnie powiadomienia kierownika kursu. Instruktor lub osoba wyznaczona powinni posiadać apteczkę pierwszej pomocy.
 14. Na kursie obowiązują koleżeńskie zasady współżycia w grupie.
 15. Za szczególnie naganne i dyskwalifikujące z dalszego szkolenia uważa się: przemoc wobec innych osób i zwierząt, kradzieże, pijaństwo z wywoływaniem awantur, ryzykowna wspinaczka bez asekuracji, umyślne działania w celu zagrożenia bezpieczeństwu innych, celowe niszczenie skał i okazów natury, świadome zniszczenie sprzętu wspinaczkowego i innych dóbr materialnych.
 16. Miejsca po biwakach i ćwiczeniach powinny zostać uprzątnięte a śmieci zabrane poza rejon skałkowy i wyrzucone w miejscach do tego przeznaczonych.
 17. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Klubu Wysokogórskiego w Katowicach.

 

Kontakt | Polityka prywatności | Media | Stara wersja strony | Konto klubu | Konto Pomnikowe

Copyrights © 2010-2019 Klub Wysokogórski w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Orko Group