Wyszukaj na stronie
Masz już konto? Zaloguj się!

Regulamin

13 maj 2017

Regulamin Zawodów Klubowych KW Katowice 2017

 

Nazwa zawodów: Zawody Klubowe KW Katowice

Termin zawodów: 20-21 maj 2017 r.

Terminy rezerwowe: 27-28 maj 2017 r.

Organizator: Klub Wysokogórski Katowice

Kierownictwo zawodów: Wojciech Muszer

Jury zawodów: Przemysław Marczyński, Mateusz Maćkowiak, Aleksander Dobkowski, Mateusz Szumilczuk

PLANOWANE MIEJSCE ZAWODÓW: Jura Krakowsko-Częstochowska, określone rejony

CZAS ROZGRYWANIA ZAWODÓW: 9:00 – 18:30

MIEJSCE BIURA ZAWODÓW: Okiennik Wielki

CZAS REJESTRACJI ZAWODNIKÓW: W dniu zawodów w miejscu biura od godziny 9:00 lub przed zawodami rejestracja online

CEL ZAWODÓW: Wzmocnienie integracji czlonków Klubu Wysokogórskiego Katowice oraz jego sympatyków, jak również poprawa osiągnięć skalnych uczestników.

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. W zawodach zespoły będą klasyfikowane w trzech kategoriach:

 • Kategoria MAN - Kategoria ta jest przeznaczona dla zespołów, w których zawodnicy są wyłącznie płci męskiej.
 • Kategoria WOMAN – Kategoria ta jest przeznaczona dla zespołów, w których zawodnicy są wyłącznie płci żeńskiej.
 • Kategoria OPEN – Kategoria ta jest przeznaczona dla zespołów mieszanych, składających się z jednego zawodnika płci męskiej i jednego zawodnika płci żeńskiej.

2. Zawodnicy, najpóźniej do dnia zawodów, muszą mieć ukończone 16 lat.

3. W przypadku zawodników poniżej 18 roku życia dopuszczenie do startu w zawodach następuje po dostarczeniu do biura zawodów przed ich rozpoczęciem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (wzór w załączniku nr 2) oraz potwierdzeniu nabycia umiejętności wspinaczkowych w postaci spełnienia jednego z warunków:

 • ukończenie kursu skałkowego,
 • posiadanie licencji zawodnika PZA w kategorii juniorów/członkostwo w kadrze PZA
 • przedłożenie pisemnego potwierdzenia posiadania wystarczających umiejętności od instruktora PZA lub innego instruktora wspinania (np. ze ścianki wspinaczkowej lub sekcji wspinaczkowej).

4. Zgodę rodziców oraz potwierdzenie nabycia umiejętności wspinaczkowych (lub jego kopię) należy okazać przed rozpoczęciem zawodów w biurze zawodów.

5. Warunkiem wzięcia udziału w zawodach przez osoby pełnoletnie jest podpisanie przez uczestnika „oświadczenia uczestnika”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

6. Punktacja:

W przypadku wszystkich kategorii, jeżeli co najmniej jedna osoba z zespołu pokonuje drogę w stylu nie gorszym niż PP, to zespół uzyskuje połowę punktów za przejście danej drogi (której punktacja jest dostępna w przewodniku „Zawody Klubowe 2017 TOPO”). Druga osoba musi pokonać drogę w stylu co najmniej TR, aby uzyskać pełną ilość punktów za przejście danej drogi.

 

 

§ 2

ZESPOŁY

 

1. W zawodach klasyfikowane są wszystkie zespoły, które:

 • zgłoszą się do zawodów,
 • złożą podpisane „oświadczenie uczestnika” dotyczące zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialności, w dniu zawodów w miejscu biura od godziny 9:00 do 18:30, przed zawodami wysyłając załącznik na adres e-mail zawodów,
 • ukończą co najmniej jedną drogę wspinaczkową,
 • ukończą zawody w regulaminowym czasie przez złożenie w biurze zawodów wykazu przejść,
 • zdecydują się na start w tylko jednej kategorii.

 

 

§ 3

PRZEBIEG ZAWODÓW

 

1. Rejonem zmagań zespołów są okolice Okiennika Wielkiego na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej, a dokładnie wszystkie drogi i rejony które znajdują się w przewodniku „Zawody klubowe 2017 TOPO”, który będzie udostepniony do pobrania na stronie http://www.kw.katowice.pl/
 
2. Zawody są rozgrywane jako konkurencja zespołowa. Klasyfikowane są zespoły dwuosobowe.

3. Droga wspinaczkowa jest punktowana przez zespół jeżeli:

 • każdy z członków zespołu przebył drogę o własnych siłach oraz
 • co najmniej jeden z członków zespołu pokona daną drogę, zgodnie z przyjętymi zasadami we wspinaczce sportowej, w stylu nie gorszym niż PP aby uzyskać połowę punktów
 • drugi członek zespołu pokona drogę w stylu nie gorszym niż TR aby uzyskać pełną ilość punktów

4. Każda droga ze względu na trudność oraz długość ma przypisaną liczbę punktów. Uczestnicy sugerują się wyceną drogi na podstawie przewodnika „Zawody klubowe 2017 TOPO”, w którym będzie podana również punktacja za każdą drogę.

5. Zawody w danej kategorii wygrywa zespół, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

 

§ 4

SZPEJ

 

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest obowiązek posiadania i używania przez uczestnika wyposażenia, na które składają się:

 • uprząż wspinaczkowa – każdy z uczestników,
 • kask wspinaczkowy – każdy z uczestników,
 • lina dynamiczna pojedyncza lub dwie żyły liny połówkowej bądź bliźniaczej – 1 na zespół,
 • zestaw asekuracyjny: przyrząd asekuracyjny, karabinki HMS, taśmy – każdy z uczestników,
 • zestaw ekspresów – 1 na zespół.

 

 

§ 5

NORMY

 

1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że elementy wyposażenia uczestnika wymienione w §4 muszą spełniać wymogi europejskie (EN) lub wymogi UIAA.

 

 

 § 6

ZAKAZY

 

1. Obowiązuje zakaz wspinania się bez asekuracji oraz zakaz wspinania się w butach innych niż wspinaczkowe.

2. Obowiązuje zakaz stosowania innego niż tzw. ósemka węzła do wiązania liny do uprzęży wspinaczkowej.

3. Obowiązuje zakaz asekurowania i wspinania się bez kasku wspinaczkowego.

 

 

 § 7

REZYGNACJA

 

1. Każdy zawodnik może zrezygnować z dalszego udziału w zawodach ze swojej inicjatywy w dowolnym momencie. Fakt ten obowiązkowo należy zgłosić w biurze zawodów.

 

 

§ 8

POMOC

 

1. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani przyjść z pomocą osobie będącej w niebezpieczeństwie. Czas poświęcony na udzielenie pomocy zostanie uwzględniony w wynikach.

 

 

§ 9

FAIR PLAY

 

1. Zabronione jest korzystanie z pomocy osób trzecich podczas zawodów. Zawody rozgrywane są w duchu fair play z poszanowaniem zwyczajów i etyki wspinaczkowej.

 

 

§ 10

ASEKURACJA

 

1. Asekurant w trakcie wspinaczki partnera musi pozostawać na ziemi u podnóża skały lub na górnym lub pośrednim stanowisku asekuracyjnym, w zależności od wymogów bezpieczeństwa i przyjętej taktyki.

 

 

§ 11

KULTURA WSPINACZKOWA

 

1. W trakcie trwania zawodów, na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej będą przebywać i wspinać się inne osoby, które nie biorą udziału w zawodach. Mają one takie same prawo do korzystania z zasobów rejonu, w szczególności z dróg wspinaczkowych. O kolejności dostępu do dróg wspinaczkowych decydują zwyczajowe zasady kultury przyjęte w środowisku wspinaczkowym.

2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym dbałości o bezpieczeństwo innych uczestników. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapobieganie sytuacjom, w których uczestnicy pokonujący bliskie siebie drogi zagrażaliby sobie wzajemnie.

3. Zabrania się jednoczesnego pokonywania tej samej drogi wspinaczkowej przez więcej niż jeden zespół.

 

 

§ 12

ŁAMANIE REGULAMINU

 

1. Wszelkie sytuacje łamania postanowień niniejszego regulaminu oraz inne wykroczenia popełniane przez zawodników podczas wspinania mają być zgłaszane do sędziów zawodów.

2. Sędziowie są przedstawicielami organizatora oraz dbają o właściwy, zgodny w niniejszym regulaminem, przebieg zawodów.

3. Sędziowie są uprawnieni do nakładania następujących kar:

 • upomnienie – nałożone w związku z łamaniem zasad dotyczących zasad etyki wspinaczkowej,
 • tzw. żółta kartka – nałożona w związku z łamaniem postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności zasad bezpieczeństwa oraz stosowania kasków wspinaczkowych

4. Jury zawodów jest uprawnione do nakładania następujących kar:

 • kara punktowa – nałożona w związku z łamaniem postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności oddaniem karty z wykazem przejść po przewidzianym ku temu czasie. 1 minuta spóźnienia jest równa 1 punktowi odejmowanemu od końcowego wyniku,
 • dyskwalifikacja (tzw. czerwona kartka) – nałożona w związku z przypadkami uporczywego (po wcześniejszym otrzymaniu tzw. żółtej kartki) lub rażącego łamania postanowień niniejszego regulaminu.

 

 

§13

JURY

 

 1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zawodów oraz nad działaniem sędziów sprawuje jury zawodów.

 2. Jury składa się z pięciu członków, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego.

 3. Jury podejmuje działania określone niniejszym regulaminem.

 

 

§14

PROTESTY

 

1. Protesty należy wnosić na piśmie do jury zawodów.

2. Czas składania protestów wynosi 20 minut od chwili ogłoszenia wstępnych wyników zawodów.

3. Protesty są rozpatrywane bezzwłocznie przez jury zawodów.

 

 

§ 15

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WIZERUNEK I DANE OSOBOWE

 

1. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko.

2. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (majątkowe i na osobie) poniesione przez uczestników w związku z ich udziałem w zawodach, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ciała oraz inne uszczerbki na zdrowiu i życiu doznane przez uczestników zawodów w związku z ich uczestnictwem w zawodach.

3. Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie jego wizerunku na stronie www.kw.katowice.pl oraz w materiałach marketingowych i promocyjnych organizatora i sponsorów zawodów.

4. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz przekazywanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie niezbędnym do organizacji zawodów a także dla realizacji celów statutowych organizatora.

 

 

§ 16

ZMIANY REGULAMINU

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania do niego zmian.

 

 

Kontakt | Polityka prywatności | Media | Stara wersja strony | Konto klubu | Konto Pomnikowe

Copyrights © 2010-2019 Klub Wysokogórski w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Orko Group