Wyszukaj na stronie
Masz już konto? Zaloguj się!

Regulamin

16 marzec 2017

Regulamin wypożyczalni

 

 1. Osoby wypożyczające muszą być członkami Klubu oraz posiadać opłacone aktualne składki członkowskie.
 2. Wypożyczony sprzęt może być użyty wyłącznie do celów zgodnych z jego przeznaczeniem.
 3. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za ewentualne zniszczenie lub zagubienie sprzętu. W takich przypadkach, Wypożyczający zobowiązany jest do dostarczenia Klubowi nowego fabrycznie identycznego modelu sprzętu, który został zniszczony/utracony bądź jego równowartości oszacowanej przez Klub, w terminie dwóch tygodni od ustalonego dnia zwrotu. W przypadku braku dostępności danego modelu w sprzedaży, dopuszcza się, po uprzednim porozumieniu z Klubem, zakup aktualnie dostępnego odpowiednika.
 4. Opłata za wypożyczenie uiszczana jest w chwili zwrotu i zgodnie z tabelą, gotówką w siedzibie Klubu.
 5. W przypadku wypożyczenia sprzętu po godzinie 18.00, opłata za wypożyczenie naliczana jest od dnia następnego.
 6. Wypożyczający zobowiązany jest do terminowego zwrotu sprzętu. Przekroczenie ustalonego terminu zwrotu skutkuje zwiększeniem opłaty za wypożyczenie o 100%. Wyższa stawka obowiązuje od drugiego dnia po upływie terminu zwrotu.
 7. Pod względem opłaty za wypożyczenie, sprzęt zniszczony/utracony uznawany jest za zwrócony w chwili zdania pozostałego wypożyczonego sprzętu, nie później jednak, niż z dniem ustalonego terminu zwrotu.
 8. Zniszczony egzemplarz sprzętu staje się własnością Wypożyczającego w chwili wyrównania straty.
 9. Oceny stanu zwróconego sprzętu dokonują osoby wskazane przez Klub.
 10. W przypadku zaistnienia sytuacji mogących wpłynąć na cechy użytkowe sprzętu (odpadnięcie, upadek, kontakt z chemikaliami itp.), wypożyczający zobowiązany jest do szczegółowego opisania w/w zdarzeń w Formularzu Wypożyczeń.
 11. Wypożyczający zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia Formularza Wypożyczeń.
 12. Każdorazowo, bez względu na wysokość naliczonej opłaty za wypożyczenie, Wypożyczający winien przekazać nie mniej niż 1 pln na Fundusz Berbeki. 
 13. Wypożyczany sprzęt nie podlega rezerwacji. 
 14. Wypożyczanie sprzętu na wyprawy podlega szczególnym zasadom ustalanym indywidualnie przez Klub.
 15. Osoby nie posiadające dostępu do pomieszczeń klubowych, w których przechowywany jest sprzęt, winny ustalić termin jego wydania oraz zwrotu z osobami wskazanymi jako kontaktowe. 
 16. Sprzęt znajdujący się w trakcie naprawy/serwisu jest niedostępny do wypożyczania. 
 17. Klub zobowiązuje się przeznaczać całość wpływów z wypożyczania sprzętu na utrzymanie i poszerzanie asortymentu wypożyczalni.
Kontakt | Polityka prywatności | Media | Stara wersja strony | Konto klubu | Konto Pomnikowe

Copyrights © 2010-2019 Klub Wysokogórski w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Orko Group